Peaking của sony không hề báo nét nguyên cái mặt đỏ lừ đâu bác tixiai,
Còn k-01 thì chưa đủ để so với nex 6