Email kích hoạt tự động, BQT không thể can thiệp.
Anh kiểm tra thử, chưa thấy TV "vu hien" trong member list.
Em nói bạn em xem thử lại trong spam mail hay kiểm tra lại địa chỉ mail lúc đăng ký có...