Hôm nay, ngày 14 tháng 9, là Lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa (The Exaltation of the Holy Cross).
Lễ này là bổn mạng của các Dòng Mến Thánh Giá, được Đức Giám Mục Lambert de la Motte thành lập tại Viện Nam...