Nếu ghi đúng email thì ngay lập tức,tự động sẽ gởi ngay link để thành viên Activer