Hoằng Quân cũng không cần vô giải thích hay đính chính nữa. Nể quá.
Đang định chạy qua Hoằng Quân lấy mấy món mà tình cờ đọc thấy topic này nên ngưng luôn.