Vừa tham khảo Hoằng Quân, lên thấy các bác nói thế chắc em xin kiếu