Có cái này bác thử xem: OpenShot. Thấy để là 100% free & open-source. Nên chắc sẽ không bị giới hạn như các "free" video editor khác.
https://www.openshot.org/