PDA

View Full Version : Ao sen ! Tokyo Square - Taken with NOKIA N70 !Tokyo_Square
01-05-2011, 06:41 PM
Tranh thủ được nghĩ lễ nên đi chụp ảnh ao sen cách nhà khoảng 20km. Vẫn như mọi khi, vũ khí chiến đấu vẫn là NOKIA N70 (vẫn chưa có tiền mua compact để chơi). Nghèo cũng khổ thiệt, tui phải lội xuống ao để chụp chứ không có zoom được. Huhu...
1.
http://farm6.static.flickr.com/5147/5675517368_175d0335de_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675517368/)
300420112418 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675517368/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
2.
http://farm6.static.flickr.com/5184/5674953803_b2efb5b9ef_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674953803/)
300420112416 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674953803/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
3.
http://farm6.static.flickr.com/5103/5674952935_848de0ded3_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674952935/)
300420112413 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674952935/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
4.
http://farm6.static.flickr.com/5267/5675515360_bf74f8e880_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675515360/)
300420112411 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675515360/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
5.
http://farm6.static.flickr.com/5261/5675515070_f68b31be51_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675515070/)
300420112410 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675515070/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
6.
http://farm6.static.flickr.com/5024/5675514684_24bcedf67f_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675514684/)
300420112409 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675514684/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
7.
http://farm6.static.flickr.com/5105/5675513690_6b81335357_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675513690/)
300420112407 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675513690/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
8.
http://farm6.static.flickr.com/5143/5675512974_f7e8dfac32_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675512974/)
300420112406 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675512974/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
9.
http://farm6.static.flickr.com/5222/5674949563_084995f25a_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674949563/)
300420112405 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674949563/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
10.
http://farm6.static.flickr.com/5067/5675512364_e3b98108b3_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675512364/)
300420112404 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675512364/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
11.
http://farm6.static.flickr.com/5310/5675512152_55194c864e_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675512152/)
300420112403 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675512152/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
12.
http://farm6.static.flickr.com/5068/5675511726_a59f9beaa6_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675511726/)
300420112402 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675511726/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
13.
http://farm6.static.flickr.com/5190/5674947791_4309440008_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674947791/)
300420112400 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674947791/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
14.
http://farm6.static.flickr.com/5104/5674945689_b9b7043006_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674945689/)
300420112394 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674945689/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
15.
http://farm6.static.flickr.com/5104/5674945413_c523f646d6_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674945413/)
300420112393 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674945413/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
16.
http://farm6.static.flickr.com/5228/5675508194_c4114e49e0_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675508194/)
300420112392 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675508194/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
17.
http://farm6.static.flickr.com/5030/5674944345_81a0bc66a7_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674944345/)
300420112390 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674944345/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
18.
http://farm6.static.flickr.com/5267/5674944069_8f83052fcd_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674944069/)
300420112388 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674944069/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
19.
http://farm6.static.flickr.com/5150/5675506282_6ede6d9c3c_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675506282/)
300420112386 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675506282/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
20.
http://farm6.static.flickr.com/5187/5675505922_d97933164b_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675505922/)
300420112385 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675505922/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr

Tokyo_Square
01-05-2011, 06:42 PM
21.
http://farm6.static.flickr.com/5186/5674942631_520bacd198_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674942631/)
300420112382 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674942631/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
22.
http://farm6.static.flickr.com/5067/5674942279_d139060b94_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674942279/)
300420112381 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674942279/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
23.
http://farm6.static.flickr.com/5023/5674942093_a15f3ce52c_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674942093/)
300420112380 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674942093/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
24.
http://farm6.static.flickr.com/5065/5674939297_655654f9ab_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674939297/)
300420112372 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674939297/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
25.
http://farm6.static.flickr.com/5065/5674938939_9d7267fcf2_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674938939/)
300420112371 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674938939/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
26.
http://farm6.static.flickr.com/5149/5674938671_d0edcc7314_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674938671/)
300420112370 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674938671/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
27.
http://farm6.static.flickr.com/5186/5674938487_fee3a3b6d5_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674938487/)
300420112369 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674938487/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
28.
http://farm6.static.flickr.com/5070/5675501218_e90d923f65_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675501218/)
300420112368 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675501218/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
29.
http://farm6.static.flickr.com/5226/5674937825_d68ab7aa4a_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674937825/)
300420112367 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674937825/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
30.
http://farm6.static.flickr.com/5227/5675500512_fa78638f65_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675500512/)
300420112366 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675500512/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
31.
http://farm6.static.flickr.com/5062/5675500102_4dc8c8267f_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675500102/)
300420112365 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675500102/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
32.
http://farm6.static.flickr.com/5028/5675499672_913f94da42_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675499672/)
300420112364 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675499672/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
33.
http://farm6.static.flickr.com/5148/5674936273_70094f2f3f_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674936273/)
300420112363 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674936273/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
34.
http://farm6.static.flickr.com/5228/5675499006_89e82af8a6_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675499006/)
300420112362 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675499006/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
35.
http://farm6.static.flickr.com/5023/5674934981_17500825d5_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674934981/)
300420112361 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674934981/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
36.
http://farm6.static.flickr.com/5065/5674934641_66fe586837_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674934641/)
300420112360 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5674934641/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
37.
http://farm6.static.flickr.com/5065/5675496992_70830166d8_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675496992/)
300420112359 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675496992/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr
38.
http://farm6.static.flickr.com/5149/5675496466_36e1b9aede_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675496466/)
300420112358 (http://www.flickr.com/photos/59403957@N04/5675496466/) by Tokyo Square (http://www.flickr.com/people/59403957@N04/), on Flickr

Photo_ct
01-05-2011, 06:43 PM
Ao sen này ở đâu vậy bác?

Tokyo_Square
01-05-2011, 07:01 PM
Ao sen này ở đâu vậy bác?

Quê em ! Phụng Hiệp - Hậu Giang

mssunu
01-05-2011, 10:01 PM
Ảnh bác chụp đẹp quá, nhớ cảng xưa quá, nhớ chợ phụng hiệp năm nào...

motmat
01-05-2011, 10:50 PM
Mèng ơi, Bác có biết là Bác đã đánh trúng tim em không, chụp sen là một niềm mơ ước bấy lâu của em mà em chưa thể thực hiện, xem hình của Bác chỉ có,,,thèm và thèm thôi. Bác chụp đẹp và nét quá, N86 của em mà ko một lần chụp sen thì ,,túc ói máu.hic.Năm sau về Vn, thế nào cũng phải chụp cho bằng được.

vudoan0405
03-05-2011, 09:56 PM
máy của bác có vẻ chụp gần nét nhỉ ( ko qua kính hội tụ) nhưng chụp xa thì hơi mờ chút hả bác?

thoianghen
17-05-2011, 10:35 PM
Ui N70 chụp ra thế này thì bác ko cần phải mua compact làm gì đâu ạ ^^'

heavenshield
03-06-2011, 08:17 AM
hình chụp khá nét nhỉ (không biết có phải do resize nhỏ lại nên nhìn ra thế không ^^)

teodjj
12-06-2011, 11:32 PM
nhìn cũng hay , hình hoa sen qua đẹp

Tokyo_Square
26-06-2011, 08:13 PM
Ui N70 chụp ra thế này thì bác ko cần phải mua compact làm gì đâu ạ ^^'

Bác có compact thì đem đổi với N70 của em nhe ! hi hi ....

tthientai
27-06-2011, 10:26 PM
sen đẹp, bác chủ này chụp nhiều sen quá

vu_le
04-07-2011, 10:45 PM
dd mà như vậy là quá ngon rồi,nét ghê,bác chủ mà cầm con dslr chắc chiến còn dữ nữa,hehe

anhtt15
06-07-2011, 11:04 AM
Bác chịu khó nhỉ, sản phẩm của bác đẹp đấy !

Tokyo_Square
06-07-2011, 03:16 PM
Thanks mọi người đã xem và góp ý !