PDA

View Full Version : Mưa sắp rơi trên phà Thủ ThiêmAroundTheWorld
28-07-2011, 05:27 PM
Chia sẻ vài tấm hình với mọi người

#1
http://farm7.static.flickr.com/6134/5983737755_d7d5655f62_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/13338661@N00/5983737755/)
Monsoon (http://www.flickr.com/photos/13338661@N00/5983737755/) by ngtdung1509 (http://www.flickr.com/people/13338661@N00/), on Flickr

#2
http://farm7.static.flickr.com/6131/5983737277_2459ec39a0_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/13338661@N00/5983737277/)
Monsoon (http://www.flickr.com/photos/13338661@N00/5983737277/) by ngtdung1509 (http://www.flickr.com/people/13338661@N00/), on Flickr

#3
http://farm7.static.flickr.com/6020/5984298486_b7cf45ae90_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/13338661@N00/5984298486/)
Monsoon (http://www.flickr.com/photos/13338661@N00/5984298486/) by ngtdung1509 (http://www.flickr.com/people/13338661@N00/), on Flickr

#4
http://farm7.static.flickr.com/6141/5984298260_6407c45d60_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/13338661@N00/5984298260/)
Monsoon (http://www.flickr.com/photos/13338661@N00/5984298260/) by ngtdung1509 (http://www.flickr.com/people/13338661@N00/), on Flickr

#5
http://farm7.static.flickr.com/6027/5983736123_bed3662049_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/13338661@N00/5983736123/)
Monsoon (http://www.flickr.com/photos/13338661@N00/5983736123/) by ngtdung1509 (http://www.flickr.com/people/13338661@N00/), on Flickr

#6
http://farm7.static.flickr.com/6021/5984297576_e1b2015a51_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/13338661@N00/5984297576/)
Monsoon (http://www.flickr.com/photos/13338661@N00/5984297576/) by ngtdung1509 (http://www.flickr.com/people/13338661@N00/), on Flickr

Chúc mọi người vui :)

c3nt
29-07-2011, 06:43 PM
edit thêm tí sẽ đẹp hơn :D

AroundTheWorld
30-07-2011, 02:48 PM
Theo bạn thì edit thế nào?

Cảm ơn